TourismGarda | Aperture comparto turismo

INDAGINE APERTURE COMPARTO TURISTICO FASE 2 COVID19 - OPERATORI GARDA